KORNITOL ROT 5 litrov - odpudzovač zveri

Hodnotenie produktu: 5/5 (6x)

Vaše hodnotenie:

KORNITOL ROT 5 litrov - odpudzovač zveri

Pachový ohradník v 5 litrovej bandaske

84,99 € s DPH

Dostupnosť Obvykle 2 - 4 pracovné dni

kontaktujte nás Tel. objednávky: 0903 477 007 od 09:30 do 17:00
vratenie Možnosť bezplatného vrátenia / výmeny tovaru do 15 dní - Garancia vrátenia peňazí
splatky Nákup na splátky
postovne Poštovné zadarmo pri nákupe nad 150€, inak už od 3,99€

KORNITOL ROT 5 litrov - odpudzovač zveri

Kornitol zastaví čiernu zver, srnčiu, jeleniu, zajace, králiky a vtáky v bezpečnej vzdialenosti od úžitkových plôch. Účinosť prípravku bola overená aj na malé šelmy

Ochrana úžitkových plôch pred diviačou, srnčou, jeleňou zverou, vtákmi a zajacmi. Odpudzuje zver po dobu 1 mesiaca. Po tejto dobe sa musí aplikovať znovu. Nie je škodlivý pre zver a rastliny. Obsah: 5 litrov

Kornitol zastaví čiernu zver, srnčiu, jeleniu, zajace, králiky a vtáky v bezpečnej vzdialenosti od úžitkových plôch. Účinosť prípravku bola overená aj na malé šelmy (predovšetkým kuny).

Kornitol obsahuje rôzne pachové látky, ktoré sa následne vyparujú, bez toho aby zveri uškodili.
Účinnosť Kornitolu trvá cca 3 až 4 týždne.
Vzhľadom na možnosť návyku zveri na daný pach odporúčame striedať viacero rôznych prípravkov
Prípravok je neškodný voči zveri.
Neaplikujte priamo na vegetatívne orgány rastlín a drevín.
V ponuke aj menšie 1 litrové balenie Kornitolu

Na kuny:

https://www.polovnictvoterem.sk/p/8955/odpudzovac-kun-kornitol-marder-weg

Použitie Kornitolu

K správnemu odparovaniu upevnite Kornitolom nasiaknuté prúžky látky na asi 80cm vysoké kolíky vo vzdialenosti asi 3m od seba okolo chránenej plochy. Po 4 týždňoch látku opäť navlhčite Kornitolom

Vyvarujte sa kontaktu slizníc a očí s Kornitolom. Chráňte pred deťmi. Používajte ochranné rukavice. V prípade kontaktu pokožky s Kornitolom umyte vodou a mydlom.

Kornitol neskladujte s krmivom alebo potravinami (prenos zápachu a chuti). Nepoužívajte Kornitol v bezprostrednej blízkosti vodných zdrojov. Použitie v ochrannom vodnom pásme nie je dovolené.

Karta bezpečnostných údajov
(v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

1.1 Identifikátor produktu
Chemický názov/Synonymá:
Obchodný názov: KORNITOL ROT
CAS:
EINECS/ ELINCS:
1.2 Identifikované použitia: Profesionálne použitie: lesníctvo
Spotrebiteľské použitie: lesníctvo

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV
2.1 Klasifikácia zmesi podľa
Nariadenia EP a Rady
č. 1272/2008 CLP:
GHS02, 07 Nebezpečenstvo
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
2.2 Prvky označovania
výstražné slovo Nebezpečenstvo
výstražné upozornenie H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier, otvoreného
ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pary/aerosólov
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite
jej pohodlne dýchať
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte
ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte
tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu
2.3 Iná nebezpečnosť Obsahuje: propán-2-ol

ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Názov zložky propán-2-ol
Koncentrácia 50 – 100%
CAS 67-63-0
EC 200-661-7

Registračné číslo
Klasifikácia GHS02, 07
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
H výroky H225
H319
H336
Signálne slovo Nebezpečenstvo
Limity na pracovisku NPEL

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatrení prvej
pomoci
Vdychovanie Zabezpečiť postihnutému čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú,
vyhľadať lekársku pomoc.
Oči Vymyť dôkladne dostatočným množstvom vody počas niekoľko
minút. Vyhľadať lekársku pomoc.
Pokožka Dôkladne umyť mydlom a vodou. Kontaminovaný odev vyzliecť.
Požitie Nevyvolávať zvracanie. Postihnutého čo najskôr dopraviť
k lekárovi.
4.2 Najdôležitejšie
príznaky a účinky, akútne
aj oneskorené
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Dlhodobý kontakt s prípravkom môže spôsobiť vysušenie a dráždenie pokožky.
V prípade požitia môže spôsobiť zdravotné problémy.
4.3 Potreba okamžitej
lekárskej starostlivosti a
osobitného ošetrenia
V prípade náhodného požitia a tiež ak sa objavia ťažkosti po vdychovaní výparov
okamžite kontaktujte lekára.

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky vhodné prášok, oxid uhličitý, vodná hmla, pri väčších požiaroch pena odolná
voči alkoholu
nevhodné nešpecifikované
5.2 Osobitné ohrozenia
vyplývajúce z látky alebo
zo zmesi
Pri horení sa môžu tvoriť oxidy uhlíka. Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú
zmes.
5.3 Rady pre požiarnikov Ochranný odev, izolačný dýchací prístroj. Nevdychujte pary vzniknuté pri horení.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Individuálne ochranné
opatrenia, osobné
ochranné prostriedky
Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v oddiele 8.
Dôkladne vyvetrajte uzatvorené priestory. Zabráňte prístupu nechráneným osobám.
Nefajčiť.
Tepelná nebezpečnosť veľmi horľavá kvapalina a pary, výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes
6.2 Bezpečnostné
opatrenia pre životné
prostredie
Zabrániť hromadeniu veľkého množstva koncentrovaného produktu v blízkosti
vodných tokov. Pri úniku zriediť veľkým množstvom vody.
6.3 Metódy a materiál na
zabránenie šíreniu a
vyčistenie
Odčerpať, zvyšky absorbovať do vhodného nehorľavého absorbčného materiálu a
v uzavretých nádobách odviesť na zneškodnenie.
6.4 Odkaz na iné oddiely Likvidácia: oddiel 13

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVA

7.1 Bezpečnostné
opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie
Zabezpečte dôkladné vetranie pracovných priestorov. Zabráňte kontaktu s očami
a dlhodobému kontaktu s pokožku. Používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri
oddiel 8). Pri práci nejesť, nepiť ani nefajčiť. Dodržujte základné hygienické
opatrenia pre prácu s chemickými látkami.
Odstráňte zdroje ohňa. Nefajčite!
7.2 Podmienky na
bezpečné skladovanie
vrátane akejkoľvek
nekompatibility
Prípravok skladujte v originálnych, tesne uzatvorených, neporušených obaloch, v
suchých, vetrateľných skladoch.
7.3 Špecifické konečné
použitie(-ia)
pachový ohradník proti zveri - ochrana úžitkových plôch pred diviačou, srnčou,
jeleňou zverou, vtákmi a zajacmi

DDIEL 8. KONOTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre Názov látky CAS NPEL (mg/m3
) Pozn.
priemerný krátkodobý
propán-2-ol 67-63-0 500 1000 -
DNEL (pracovníci) Údaje nie sú k dispozícii
DNEL (spotrebitelia) Údaje nie sú k dispozícii
8.2 Kontroly expozície Ochrana očí/tváre ochranné okuliare(pri práci s veľkými objemami a
tiež pri aplikácii postrekom)
Ochrana kože ochranné rukavice (PVC, guma)
ochranný pracovný odev
Ochrana dýchacích ciest vhodný respirátor (pri aplikácii rozprašovaním
alebo postrekom a pri prekročení hodnôt NPEL)

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Fyzikálny stav kvapalina
Farba podľa druhu produktu
Zápach charakteristický
Prahová hodnota zápachu nestanovená
pH 7 (20°C)
Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovená
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C] 82
Teplota vzplanutia [°C] > 21
Rýchlosť odparovania nestanovená
Horľavosť 425
Teplota samovznietenia [°C] nestanovená
Teplota rozkladu [°C] nestanovená
Výbušné vlastnosti:
Dolný limit výbušnosti 2,0 obj.%
Horný limit výbušnosti 12,0 obj.%
Oxidačné vlastnosti nestanovené
Tlak pár [hPa] 43 (20 °C)
Hustota pár nestanovená
Relatívna hustota [g.cm-3
] cca. 0,9 (20 °C)
Rozpustnosť vo vode [g.l-1
] úplne miešateľná
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1
] nestanovená
Rozdeľovací koef. n-okt./voda nestanovený
Viskozita nestanovená
9.2 Iné informácie Obsah organických rozpúšťadiel: 63,1%

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita údaje nie sú známe
10.2 Chemická stabilita Stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania.
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií údaje nie sú známe
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Vysoká teplota, otvorený oheň
10.5 Nekompatibilné materiály údaje nie sú známe
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Pri horení (pozri oddiel 5.)

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Dráždivosť/vážne poškodenie očí spôsobuje vážne podráždenie očí

STOT SE môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy údaje nie sú k dispozícii
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť údaje nie sú k dispozícii
12.3 Bioakumulačný potenciál údaje nie sú k dispozícii
12.4 Mobilita v pôde údaje nie sú k dispozícii
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB údaje nie sú k dispozícii
12.6 Iné nepriaznivé účinky -

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1 Metódy spracovania
odpadu
Pri odporúčanom použití sa tvorba odpadu nepredpokladá. Vzniknutý odpad
z výrobku zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Vyprázdnené obaly po dôkladnom vypláchnutí likvidujte v separovanom zbere

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVEČíslo OSN 1219

Správne expedičné označenie OSN IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL)
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 3F1
Obalová skupina II
Nebezpečnosť pre životné prostredie nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Bezpečnostná značka: 3
Doprava hromadného nákladu Obmedzené množstvo: LQ4

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Nariadenie Komisie č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011
Vyhláška MVSR č. 96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v znení neskorších
predpisov
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): žiadne
Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v súlade s Nariadením 1907/2006 REACH:
Látky z Prílohy XIV: žiadne
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo vykonané

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE

Dôvod revízie:
Znenie H-výrokov z oddielu 3:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Znenie nebezpečenstva:
Flam. Liq.: horľavá kvapalina
Eye Irrit.: dráždi oči
STOT SE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia
STOT RE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán, opakovaná expozícia
Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete:
Hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info